Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

 

Konkursy

Konkurs: Adm.110/4/13

Stanowisko: Stażysta ( pracownik sekretariatu wydziału) - umowa na zastępstwo pracownika [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 13.09.2013, 00:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Jastrzębie- Zdrój

OGŁASZA


Nabór w drodze konkursu kandydatów na stanowisko stażysty ( pracownik sekretariatu wydziału) – umowa na zastępstwo pracownika
Nazwa i adres Sądu: Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju , ul. Staszica 3 , 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Oznaczenie konkursu :Konkurs na stanowisko stażysty (pracownik sekretariatu wydziału) – umowa na zastępstwo pracownika
Określenie liczby wolnych stanowisk: -1 etat.


Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
• I Etap w dniu 17.09.2013
– selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu- przez komisję konkursową,
• II Etap w dniu 7.10.2013r.godz.10.00, sala konferencyjna nr 305 – praktyczne sprawdzenie umiejętności w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju ul.Staszica 3,sala konferencyjna 305
• III Etap w dniu 17.10.2013roku godz. 11.00 – rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu -Zdroju ul. Staszica 3, pokój nr 305.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty kandydaci składają w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Staszica 3 do dnia 13 września 2013 roku

Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu- Zdroju , ul. Staszica 3 (Biuro Podawcze lub Oddział Administracyjny pokój 205) albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia „konkursu na staż urzędniczy” . W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Protokołowanie na rozprawach, posiedzeniach, czynności kancelaryjne w sekretariatach Wydziałów/Sekcji, sporządzanie wezwań, zawiadomień, pism sądowych, wykonywanie wszelkich zarządzeń wydawanych przez sędziów, pozostałe prace biurowe zlecane przez Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

Określenie wymagań wobec kandydatów – obligatoryjne.
Kandydat/kandydatka powinien spełniać wymogi zawarte w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury, a w szczególności urzędnikiem może zostać osoba:
1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2. o nieposzlakowanej opinii,
3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,

Kandydat/Kandydatka dodatkowo powinien:
- wykazać się znajomością przepisów : Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnej, ustawa o pracownikach sądów i prokuratury
- posiadać praktyczną znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice
- posiadać znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
- posiadać zdolności analityczne oraz umiejętność pracy w zespole,
- wykazać się : kreatywnością, komunikatywnością, odpornością na stres oraz wysokim poziomem wiedzy ogólnej oraz kultury osobistej,
- posiadać praktyczną umiejętność obsługi urządzeń biurowych takich jak: drukarka, faks, kserokopiarka.
Określenie wymagań wobec kandydatów – fakultatywne.
- umiejętność pisania przy użyciu komputera metodą bezwzrokową.


Wykaz dokumentów:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku stażysty wraz ze zdjęciem,
2. CV,
3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów co najmniej I stopnia w Polsce
i uzyskania tytułu zawodowego lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce,
4. oświadczenie o niekaralności, - załączniki
5. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i publicznych,
8. kopie dotychczasowych świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o odbywaniu stażu, kopie
zaświadczeń stwierdzających okresy pobierania zasiłku lub stypendium,
9. kopie świadectw ukończenia szkół innych niż w pkt. 3,
10. kopie pozostałych dokumentów stwierdzających odbycie szkoleń, praktyk, kursów itp.
11. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym
stanowisku,
Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Oświadczenia winny być podpisane przez kandydatów własnoręcznie.

Zakres i sposób udostępniania informacji kandydatowi na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu -Zdroju :
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu każdego z trzech etapów konkursu dokonuje poprzez umieszczenie listy kandydatów zakwalifikowanych do następnych etapów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z jednoczesnym podaniem miejsca terminu i godziny przeprowadzenia kolejnych etapów.
Po zakończeniu II etapu konkursu, Komisja dokona ogłoszenia wyników osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu, zaś po przeprowadzeniu III etapu Komisja dokona ogłoszenia listy kandydatów uczestniczących w konkursie, listę kandydatów (imię i nazwisko) wybranych do zatrudnienia na stanowisko, na które organizowany był konkurs, wyniki i oceny poszczególnych kandydatów oraz listę rezerwową kandydatów do zatrudnienia.
Zakres i sposób udostępniania informacji kandydatom.
Kandydatowi udostępnia się do wglądu, w siedzibie Sądu protokół sporządzony po III etapie konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.
Jastrzębie-Zdrój 6.09.2013r.

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu-Zdroju


Jastrzębie - Zdrój 6.09.2013r.


ZARZĄDZENIE DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO
W JASTRZĘBIU- ZDROJU
NR Adm. 110/4 /13


Na podstawie art. 3b ust. 3 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18.12.1998 r. ( Dz.U.Nr 162 poz. 1125 z późn. zm.) powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na 1 wolne stanowisko stażysty ( pracownika sekretariatu wydziału ) – umowa na zastępstwo
w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu- Zdroju, w składzie:
1. Przewodniczący Z-ca Kierownika Oddziału Adm. Wioletta Skrocka
2. członek – Sekretarz Sądowy Alina Kulesza
3. członek – St. Sekretarz Sądowy Grażyna Piekarczyk
4. sekretarz- St. Sekret. Sądowy Beata Wydrzyńska

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu-Zdroju

==========================================================================

     Komisja Konkursowa w dniu 17.09.2013 roku podjęła Uchwałę ,że do II etapu konkursu na stanowisko stażysty pracownika sekretariatu wydziału- umowa na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju zakwalifikowały się następujące osoby :

1. Czyżak Wioleta
2. Gajda Magda
3. Galisz Ewa
4. Groborz Agnieszka
5. Famulska Anna
6. Franiak Ewelina
7. Kocoń Anna
8. Konieczny Katarzyna
9. Opoka Martyna
10. Pawełczyk Monika
11. Przyłożyńska Monika
12. Sienkiewicz Alicja
13. Streńska Aleksandra
14. Tarnecka-Brzychcy Joanna
15. Wawrzyńczyk Artur
16. Wojnowska Angelina
17. Zabawa Ksenia
18. Zawiejska Kinga

Osoba, która nie zakwalifikowała się do II etapu, nie spełniała wymogów zawartych w art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2007 roku o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz błędnie został skierowany komplet dokumentów.

II Etap konkursu na stanowisko stażysty( pracownika sekretariatu wydziału- umowa na zastępstwo) odbędzie się 7października 2013 roku od godz. 10.00 w sali 305.

Na godzinę 10.00 stawią się osoby od nr 1 do 9.
Na godzinę 11.00 stawią się osoby od nr 10 do 18.

Komisja Konkursowa.

==========================================================================

Komisja Konkursowa stwierdziła, że do III etapu konkursu na stanowisko stażysty( umowa na zastępstwo) zakwalifikowały się następujące osoby :

Nazwisko , imię Miejscowość Punkty
1. Galisz Ewa Jastrzębie-Zdrój 8 punktów
2. Famulska Anna Jastrzębie-Zdrój 7 punktów
3. Franiak Ewelina Jastrzębie-Zdrój 7 punktów
4. Gajda Magda Jastrzębie-Zdrój 5 punktów
5. Sienkiewicz Alicja Jastrzębie-Zdrój 5 punktów
6. Streńska Aleksandra Jastrzębie-Zdrój 5 punktów

III Etap konkursu odbędzie się w dniu 17.10.2013 roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju pokój 305, godzina 11.00.

Komisja Konkursowa

Opublikowano dnia: 06.09.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 Komisja konkursowa:
podjęła Uchwałę , iż po przeprowadzeniu wszystkich etapów konkursu wyłoniła kandydata na stanowisko stażysty w osobie Ewy Galisz

LISTA PODSTAOWA

Imię i nazwisko kandydata Liczba punktów uzyskanych z dwóch etapów konkursu
Ewa Galisz 22

LISTA REZERWOWA
( została sporządzona w sposób alfabetyczny)

Famulska Anna 20,5
Streńska Aleksandra 18,5
Franiak Ewelina 18
Gajda Magda 16,5
Do góry