Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

 

Konkursy

Konkurs: Adm.110/5/12

Stanowisko: STAŻYSTA [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 05.11.2012, 00:00 [minął]
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu -Zdroju.

       Komisja Konkursowa w dniu 7.11.2012 roku podjęła Uchwałę ,że do II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju zakwalifikowały się następujące osoby :

1. Adamska Alicja
2. Bielska Anna
3. Chromik Katarzyna
4. Famulska Anna
5. Jacewicz Iwona
6. Kołodziejczyk Agnieszka
7. Kośniewska Elżbieta
8. Liśnikowska Karolina
9. Miśkowiec Monika
10. Organa Magdalena
11. Ostojska Monika
12. Przeliorz Aleksandra
13. Salamon Natalia
14. Saładajczyk Kinga
15. Skura Karolina
16. Sosna Ewelina
17. Szlachta Magdalena
18. Wodecka Dominika
19. Wojnowska Angelina.

Pani Mirela Malina nie została zakwalifikowana do kolejnego etapu konkursu, z uwagi na złożenie aplikacji po terminie tj. 7.11.2012r.

II Etap konkursu na staż urzędniczy odbędzie się 14 listopada 2012 roku od godz. 10.00 w sali 305.
Na godzinę 10.00 stawią się osoby od nr 1 do 10.
Na godzinę 11.00 stawią się osoby od nr 11 do 19.

Komisja Konkursowa.


==========================================================================

Nabór w drodze konkursu kandydatów na staż urzędniczy
Nazwa i adres Sądu: Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju , ul. Staszica 3 , 44-330 Jastrzębie Zdrój
Oznaczenie konkursu : KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY
Określenie liczby wolnych stanowisk: 1 etat.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
• I Etap w dniu 7.11.2012roku – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu- przez komisję konkursową,
• II Etap w dniu 14.11.2012 roku godz.10.00, sala konferencyjna nr 305 – praktyczne sprawdzenie umiejętności w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu- Zdroju ul.Staszica 3,sala konferencyjna 305
• III Etap w dniu 22.11.2012 roku godz. 11.00 – rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu -Zdroju ul. Staszica 3, pokój nr 305.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty kandydaci składają w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu -Zdroju ul. Staszica 3 do dnia 5.11.2012r.

Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju , ul. Staszica 3 (Biuro Podawcze lub Oddział Administracyjny pokój 205) albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia „konkursu na staż urzędniczy” . W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Protokołowanie na rozprawach, posiedzeniach, czynności kancelaryjne w sekretariatach Wydziałów/Sekcji, sporządzanie wezwań, zawiadomień, pism sądowych, wykonywanie wszelkich zarządzeń wydawanych przez sędziów, pozostałe prace biurowe zlecane przez Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

Określenie wymagań wobec kandydatów – obligatoryjne.
Kandydat/kandydatka powinien spełniać wymogi zawarte w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury, a w szczególności urzędnikiem może zostać osoba:
1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2. o nieposzlakowanej opinii,
3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
6. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Kandydat/Kandydatka dodatkowo powinien:
- wykazać się znajomością przepisów : Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnej,
- posiadać praktyczną znajomość systemów Windows 2000/XP/Vista, pakietów Microsoft Office i Open Office,
- posiadać znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
- posiadać zdolności analityczne oraz umiejętność pracy w zespole,
- wykazać się : kreatywnością, komunikatywnością, odpornością na stres oraz wysokim poziomem wiedzy ogólnej oraz kultury osobistej,
- posiadać praktyczną umiejętność obsługi urządzeń biurowych takich jak: drukarka, faks, kserokopiarka.

Określenie wymagań wobec kandydatów – fakultatywne.
- umiejętność pisania przy użyciu komputera metodą bezwzrokową.

Wykaz dokumentów:  +załączniki
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku stażysty wraz ze zdjęciem,
2. życiorys i informację o przebiegu pracy zawodowej,
3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów co najmniej I stopnia w Polsce
i uzyskania tytułu zawodowego lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce,
4. oświadczenie o niekaralności,
5. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i publicznych,
8. kopie dotychczasowych świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o odbywaniu stażu, kopie
zaświadczeń stwierdzających okresy pobierania zasiłku lub stypendium,
9. kopie świadectw ukończenia szkół innych niż w pkt. 3,
10. kopie pozostałych dokumentów stwierdzających odbycie szkoleń, praktyk, kursów itp.
11. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym
stanowisku,
Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Oświadczenia winny być podpisane przez kandydatów własnoręcznie.

Zakres i sposób udostępniania informacji kandydatowi na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu -Zdroju :
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu każdego z trzech etapów konkursu dokonuje poprzez umieszczenie listy kandydatów zakwalifikowanych do następnych etapów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jastrzębiu- Zdroju z jednoczesnym podaniem miejsca terminu i godziny przeprowadzenia kolejnych etapów.
Po zakończeniu II etapu konkursu, Komisja dokona ogłoszenia wyników osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu, zaś po przeprowadzeniu III etapu Komisja dokona ogłoszenia listy kandydatów uczestniczących w konkursie, listę kandydatów (imię i nazwisko) wybranych do zatrudnienia na stanowisko, na które organizowany był konkurs, wyniki i oceny poszczególnych kandydatów oraz listę rezerwową kandydatów do zatrudnienia.
Zakres i sposób udostępniania informacji kandydatom.
Kandydatowi udostępnia się do wglądu, w siedzibie Sądu protokół sporządzony po III etapie konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Jastrzębie - Zdrój 25.10.2012r

PREZES
Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu- Zdroju
Bożena Jadwiga Nowalska


ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO
W JASTRZĘBIU- ZDROJU
NR Adm. 110/5/12


Na podstawie art. 3b ust. 3 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18.12.1998 r.   ( Dz.U.Nr 162 poz. 1125 z późn. zm.) powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na 1 wolne stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu -Zdroju, w składzie:

1. Przewodniczący SSR Piotr Pukowiec
2. członek – Wioletta Skrocka – Z-ca Kierownika Oddziału Adm.
3. członek – Ilona Śmietana – Z-ca Kierownika Sekretariatu Wydziału


PREZES
Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu- Zdroju
Bożena Jadwiga Nowalska

==========================================================================

     Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 14.11.2012r. stwierdziła, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy zakwalifikowały się następujące osoby :

Nazwisko , imię Miejscowość Punkty
1. Wojnowska Angelina Jastrzębie-Zdrój 9 punktów
2. Salamon Natalia Żory 9 punktów
3. Wodecka Dominika Gorzyczki 8 punktów
4. Saładajczyk Kinga Jastrzębie-Zdrój 7 punktów
5. Kośniewska Elżbieta Jastrzębie-Zdrój 6 punktów
6. Famulska Anna Jastrzębie-Zdrój 6 punktów
7. Chromik Katarzyna Jastrzębie-Zdrój 6 punktów
8. Bielska Anna Jastrzębie-Zdrój 5 punktów

     III Etap konkursu odbędzie się w dniu 22.11. 2012 roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju pokój 305, godzina 11.00.


Komisja Konkursowa

Opublikowano dnia: 25.10.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

                                                                                            Jastrzębie-Zdrój  26.11.2012r.

Po przeprowadzeniu  trzech   etapów  konkursu  na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w  Jastrzębiu-Zdroju  została wybrana:


-  Pani  Elżbieta Kośniewska, która  uzyskała 15 punków.

LISTA    KANDYDATÓW REZERWOWYCH  ( kolejność  alfabetyczna).

Nazwisko i Imię Liczba  punktów  uzyskanych  z dwóch etapów  konkursu
Chromik Katarzyna 14

Wodecka Dominika

14

                                                                                                   Komisja konkursowaDo góry