Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

 

Konkursy

Konkurs: Konkurs na asystenta sędziego

Stanowisko: Asystent sędziego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.11.2010, 15:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Jastrzębie Zdrój

PREZES SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO
ASYSTENTA SĘDZIEGO

Nazwa i adres Sądu: SĄD REJONOWY W JASTRZĘBIU ZDROJU UL. STASZICA 3
Oznaczenie konkursu : KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta sędziego : 2 ETATY
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 9.12.2010 roku godz. 11.00
Siedziba Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, sala konferencyjna nr 305

Określenie wymagań wobec kandydatów:
NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO MOŻE ZOSTAĆ ZATRUDNIONY TEN, KTO:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,
5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialna, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.”
Warunek o którym mowa w punkcie 5 spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23.01.2009r o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (04.03.2009r) była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie powołanej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski (art.66 ust.2 cyt. ustawy.)
DO ZGŁOSZENIA KANDYDAT DOŁĄCZA:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
6. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń i kwestionariusza dostępne są w Oddziale Administracyjnym oraz na stronie internetowej www.jastrzebie.sr.gov.pl_PDF, www.jastrzebie.sr.gov.pl_RTF
Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ul. Staszica 3 (biuro podawcze lub Oddział Administracyjny pokój 205) albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Termin składania zgłoszeń kandydatów i dokumentów wyznaczono do dnia
15.11. 2010 roku

Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. Nr 167, poz. 1037) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) – Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu. Lista kandydatów zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 19.11. 2010 roku. Lista będzie zawierała imiona, nazwiska kandydatów i miejsce zamieszkania.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz.U. Nr 167, poz.1037)
W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju powołuję Komisję Konkursową w składzie.

1. SSR- Bożena Jadwiga Nowalska - Przewodniczący Komisji
2. SSR- Paulina Czakon - Gabzdyl
3. SSR- Jolanta Siemko

Prezes SR w Jastrzębiu Zdroju
Bożena Jadwiga Nowalska

     W związku z pismem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach O.Kdr. 107-41/10 z dnia 24.09.2010 roku, uprzejmie informuję, iż konkurs na stanowisko asystenta sędziego w tut. Sądzie obejmuje 1 etat.

Prezes
Sądu Rejonowego
Bożena Jadwiga Nowalska


Konkurs nierozstrzygnięty:


Z uwagi na brak ofert aplikacyjnych, procedura konkursowa na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju została zakończona negatywnie.

Opublikowano dnia: 15.09.2010 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:Do góry