Strona główna / Pozostałe informacje / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data publikacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach – Małgorzata Cichowska
 • E-mail: malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl
 • Telefon: 504 150 124

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
 • Adres: al. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice
 • Telefon: 32 2004 601

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dojście do budynku prowadzi przez bramkę ogrodzeniową od ulicy Stanisława Staszica do wejścia głównego prowadzą szerokie schody, a po prawej stronie schodów zlokalizowano pionowy dźwig zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, który umożliwia dotarcie na parter. Przy dźwigu tabliczka informacyjna i przycisk, umożliwiający przywołanie pracownika ochrony, który jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej – uruchomienia dźwigu i umożliwienia wjazdu do budynku. Za drzwiami zewnętrznymi w tzw. wiatrołapie zamontowane szerokie drzwi wahadłowe.
Za drzwiami wahadłowymi zlokalizowano bramkę elektromagnetyczną. Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służąca do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. Obok bramki znajdują się barierki wahadłowe, przez które mogą przejeżdżać osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z małymi dziećmi w wózkach dziecięcych. W pobliżu wejścia głównego oraz w drugiej części budynku – po przejściu przez oszklony hol zlokalizowano tablice informacyjne z numerami pomieszczeń poszczególnych wydziałów i sal rozpraw. Informacje o rozkładzie pomieszczeń można uzyskać również u pracownika ochrony. Pracownik ochrony podejmie również wszelkie działania w celu sprawnej organizacji obsługi interesanta – osoby niepełnosprawnej, w tym poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek nie posiada barier architektonicznych. Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów. W budynku znajduje się winda wyposażona w drzwi automatyczne przesuwne, sygnał dźwiękowy, przyciski wyczuwalne dotykiem z podświetlanymi obwódkami, wykładzinę antypoślizgową, lustro na ścianie tylnej umożliwiające użytkownikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim obserwowanie przeszkód znajdujących się za nim, np. podczas wyjeżdżania tyłem z kabiny. Winda umożliwia przemieszczanie się pomiędzy wszystkimi kondygnacjami. Na parterze  toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dodatkowo zamontowany tam został przewijak dla dzieci.

Opis innych dostosowań

W Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu – Zdroju istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, zarówno w formie on-line, jak i w postaci tłumaczenia „na żywo”.  W pierwszym przypadku należy zgłosić taką potrzebę w Biurze Obsługi Interesanta,  które znajduje się w holu przy wejściu głównym do budynku. W drugim przypadku, należy  wcześniej uzgodnić terminu takiej usługi, dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Interesanta: 32 4787400 lub Oddziału Administracyjnego: 32 4787402. W Biurze Obsługi Interesanta zainstalowana jest pętla indukcyjna, wzmacniająca sygnał w aparatach słuchowych.

Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie ze strony pracowników ochrony oraz Biura Obsługi Interesanta.

Pracownik ochrony udzieli wszelkich informacji odnośnie umiejscowienia sal rozpraw, stanowisk obsługi i innych pomieszczeń biurowych. Spis rozpraw, odbywających się na danej sali, umieszczony  jest na tzw. wokandzie, czyli podświetlonej tablicy, umiejscowionej  przy każdej sali rozpraw. Wywoływanie uczestników rozpraw odbywa się we wszystkich salach przy wykorzystaniu mikrofonu i głośnika.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Dojazd do Sądu prowadzi ulicą Stanisława Staszica. Po lewej stronie budynku (patrząc od wejścia głównego) znajdują się wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone kopertą, znakiem drogowym oraz tabliczką informacyjną z numerem telefonu do pracownika ochrony (tel. 32 4787409) na który osoba niepełnosprawna winna zadzwonić w celu ułatwienia jej dotarcia do budynku. Z parkingu do budynku prowadzi szeroki chodnik o długości ok. 30 m.

Ewakuacja budynku

Zapewniono możliwość bezpiecznej ewakuacji wszystkich osób przebywających w budynku. Wyznaczono i przeszkolono pracowników jednostki, którzy w razie konieczności, w przypadku osób ze szczególnymi potrzebami zapewnią im niezbędne wsparcie.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Inne informacje i oświadczenia

Zgodnie z par. 3 ust. 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 • multimediów nadawanych na żywo;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  • które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  • których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
  • wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
  • wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
  • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Mikołaj Miklewicz
Dokument z dnia: 25.02.2021
Dokument oglądany razy: 4 419
Opublikował: Kamil Wójcik
Publikacja dnia: 26.03.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry