Strona główna / Licytacje komornicze

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze publikowane na podstawie art. 955 §1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).


Pokaż tylko licytacje wybranego komornika:


Sygnatura komornicza: GKm 102/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-07-26 14:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Jakuba miki, IV Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu Zdroju z dnia 19.05.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Jakub Mika Kancelaria Komornicza nr IV w Jastrzębiu-Zdroju z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 20/2 na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.07.2022r. o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

P I E R W S Z A    E-L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdróju przy ulicy Szybowej działki nr 742/113 i 737/114, posiadającej założoną księgę wieczystą nr GL1J/00019677/2 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju należącej do dłużnika Leszka Zugaja. Nieruchomość o pow. 0.3433 ha jest niezabudowana, porośnięta samosiejkami. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- działka nr 742/113 o pow. 0,3415 ha oznaczona jest symbolem 5MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, w niewielkim fragmencie 23KDD - tereny ulic i dróg publicznych dojazdowych,
- działka nr 737/114 o pow. 0.0018 ha oznaczona jest symbolem 13KDL - tereny ulic i dróg publicznych lokalnych

Licytacja odbywać się będzie w formie elektronicznej i zakończy się w dniu 26.07.2022r. o godzinie 14:00.
Nieruchomość oszacowana została na sumę 139 400,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 104 550,00 zł.
Zainteresowani licytacją zobowiązani są: 
założyć indywidualne konto w systemie e-licytacji na stronie https://e-licytacje.komornik.pl chyba, że już konto posiadają;
przystąpić do licytacji poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu w ww systemie;
złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 13 940,00zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu przelewem na rachunek bankowy komornika nr 42 1050 1403 1000 0090 3081 7614 (decyduje data uznania na rachunku komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją od godziny 8-16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili jej zakończenia. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2022-05-19 13:07:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM824/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-05 15:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Przemysława Leśnego, II Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu Zdrój z dnia 09.06.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 09-06-2022
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju
Przemysław Leśny
Kancelaria Komornicza nr II w Jastrzębiu-Zdroju
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11-go Listopada 2, 32 4356013
W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 824/21 

                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny Kancelaria Komornicza nr II w Jastrzębiu-Zdroju w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Skrzypczak Krystian zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  05-08-2022 o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 w sali nr  155   odbędzie się:

                                                       P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego pod adresem 44-335  Jastrzębie-Zdrój przy ul. Jana Pawła II 5/1110   posiadającego założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jastrzębiu-Zdroju nr  GL1J/00049468/3

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 50 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  37 500,00zł.

Będący przedmiotem niniejszej licytacji lokal o powierzchni użytkowej 15,7m2. Lokal pierwotnie pełnił funkcję pomieszczenia technicznego, został zaadaptowany na cele mieszkaniowe. Lokal składa się z 1pokoju, łazienki i przedpokoju, nie posiada kuchni. Lokal znajduje się na XI(ostatnim) piętrze budynku, posiada balkon od strony północno-zachodniej, nie posiada pomieszczeń przynależnych. Opis mieszkania-posadzki: płytki ceramiczne w pokoju, przedpokoju i łazience; ściany: gipsowane; okładziny, płytki ceramiczne w łazience; okna: pcv (wystawa północno-zachodnia, stolarka uszkodzona) ; drzwi: drewniane płytowe. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje: wodną (zc.w.u.), elektryczną, kanalizacyjną, c.o. z grzejnikiem stalowym konwekcyjnym w pokoju oraz drabinkowym w łazience. Stałe wyposażenie mieszkania: wanna, wc.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości
 tj. 5.000,00 zł w jeden z następujących sposobów:

- w gotówce, w kancelarii komornika; do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację

- przelewem na rachunek bankowy w 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gliwicach uznanym najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


 Komornik Sądowy
Przemysław Leśny

 

 •  
Opublikowano dnia: 2022-06-09 14:08:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM744/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-05 15:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Przemysława Leśnego, II Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu Zdrój z dnia 14.06.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.06.2022
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju
Przemysław Leśny
Kancelaria Komornicza nr II w Jastrzębiu-Zdroju
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11-go Listopada 2, 32 4356013
W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 744/21 ;KM2041/20 ;KM2218/20; KM2275/21

                                                                O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny Kancelaria Komornicza nr II w Jastrzębiu-Zdroju w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi:
 Lipiec Maria 44-336 Jastrzębie-Zdrój ul. Stawowa 16
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-08-22r. o godz. 13:00 
w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 w sali nr 155  odbędzie się:

                                                         P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej opisanej jako  działki 1590/104 i 1591/104 położone w miejscowości Jastrzębie - Zdrój , przy Bzie Górne położona w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Stawowej i Zacisznej posiadające założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego JASTRZĘBIE-ZDRÓJ pod nr GL1J/00007637/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 102 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 76 500,00 zł.

Nr działki:             1590/104,                     1591/104
Rodzaj użytku: Br-RIIIb   RIIIb               Br-RIIIb    RIIIb
Powierzchnia[m2    29  191                  1436        686
razem:              220m2                          2122m2
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej:2342m2

Działka nr 1591/104 ma kształt zbliżony do prostokąta, leży przy skrzyżowaniu ulic Stawowej i Zacisznej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wzdłuż swojej północnej oraz wschodniej granicy. Z działki, w jej centralnej części wydzielono prostokąt o wymiarach ok. 10 x 12 m i powierzchni całkowitej 116 m2, który zabudowany jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym przy ul. Stawowej 16 (dz. 943/104) - nieruchomość ta opisana jest w odrębnej księdze wieczystej (GL1J/00028743/2), nie stanowi przedmiotu niniejszej wyceny. Działka 1591/104 zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym (jeden z budynków został wypłacony z tytułu szkód górniczych, wymaga rozbiórki). Działka jest częściowo, wokół budynku mieszkalnego, zagospodarowana, posiada dostęp do mediów: wodociągu, energii elektrycznej, gazu. Na terenie działki znajduje się szambo budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 943/104.
Działka nr 1590/104 stanowi wąski pas gruntu o długości ok. 225 m i szerokości ok. 1 m. biegnący wzdłuż ul. Zacisznej. Działka stanowi fragment pobocza tej ulicy, obciążona jest prawami drogowymi na rzecz działek nr 1592/104, 1593/104, 1594/104, 1595/104, 1596/104, 1597/104 i 1598/104. Ze względu na położenie oraz kształt działki brak jest możliwości jej wykorzystania w jakikolwiek inny sposób niż dla zapewnienia działkom władnącym dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr VII/70/2007 z dnia 22 marca 2007 r. nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolami:
dz. 1590/104: 6KDW - tereny ulic u dróg wewnętrznych
dz. 1591/104: 6MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości 
tj. 10200,00 zł w jeden z następujących sposobów:
- w gotówce, w kancelarii komornika; do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację
- przelewem na rachunek bankowy w 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gliwicach uznanym najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tą można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
 

Komornik Sądowy
Przemysław Leśny

Opublikowano dnia: 2022-06-14 12:37:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: 1558/17

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-08 15:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Przemysława Leśnego, II Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu Zdrój z dnia 05.08.2022 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 09.06.2022
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju
Przemysław Leśny
Kancelaria Komornicza nr II w Jastrzębiu-Zdroju
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11-go Listopada 2, 32 4356013
W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 1558/17 ; KM3011/18, KM982/19,  KM1219/20, KM1006/21 , KM2041/21 ; KM859/22

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny Kancelaria Komornicza nr II w Jastrzębiu-Zdroju w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi:
 Matuszek Beata
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Kurpiowska 6/37

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05.08.2022 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 w sali nr.155  odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa  do  lokalu  położonego w miejscowości  :
44-335 Jastrzębie-Zdrój przy ul. Kurpiowskiej 6/37 posiadającego założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jastrzębiu-Zdroju nr GL1J/00029159/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 103 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi:dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 68 666,67 zł.

Nierychomosć pod  adresem 44-335 Jastrzębie-Zdrój  ul. Kurpiowska 6/37  ma powierzchnię  33,76 m2  składa się z 1 pokoju, łazienki, kuchni i przedpokoju. Lokal znajduje się na VI piętrze budynku, nie posiada balkonu. Lokal posiada dostęp do pomieszczenia dodatkowego - piwnicy.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości
 tj. 10.300,00 zł w jeden z następujących sposobów:


- w gotówce, w kancelarii komornika; do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację

- przelewem na rachunek bankowy w 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gliwicach uznanym najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii


Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy
Przemysław Leśny

 

Opublikowano dnia: 2022-06-09 11:07:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 2344/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-10 14:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Jakuba miki, IV Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29.06.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Jakub Mika Kancelaria Komornicza nr IV w Jastrzębiu-Zdroju z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 20/2 na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 

od    03.08.2022r. godz. 12:00       do       10.08.2022r. godz. 14:00

na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/  odbywać się będzie w formie elektronicznej 

P I E R W S Z A    E-L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 8/21, dla którego założona została w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księga wieczysta nr GL1J/00020596/0 należącego do dłużnika Trocki Piotr. Spółdzielcze własnościowego prawo do lokalu znajduje się na 10 piętrze i składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,60 mkw. Z prawem do ww. lokalu związane jest prawo do korzystania z pomieszczenia piwnicy nr 11/21 o powierzchni 5,42 mkw.
Nieruchomość oszacowana została na sumę 152 100,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 114 075,00 zł.

Zainteresowani licytacją zobowiązani są: 

 • założyć indywidualne konto w systemie e-licytacji na stronie https://e-licytacje.komornik.pl chyba, że już konto posiadają;
 • przystąpić do licytacji poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu w ww systemie;
 • złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 15 210,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu przelewem na rachunek bankowy komornika nr 42 1050 1403 1000 0090 3081 7614 (decyduje data uznania na rachunku komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją od godziny 8-16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili jej zakończenia. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.


Komornik
Jakub Mika

Opublikowano dnia: 2022-06-29 12:20:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: GKm 33/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-10 14:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Miki, III Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30.06.2022 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika Kancelaria Komornicza nr III w Jastrzębiu-Zdroju z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 

od    03.08.2022r. godz. 12:00       do       10.08.2022r. godz. 14:00

na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/  odbywać się będzie w formie elektronicznej 


D R U G A    E-L I C Y T A C J A


działek zapisanych w jednej księdze wieczystej o numerze GL1J/00006042/8 o pow. 4,1154 HA.
OPIS: Działki o numerach 441/19 i 442/19 zabudowane budynkami byłego tartaku - do rozbiórki, o łącznej powierzchni 3.8401 ha, położone w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Plebiscytowej 43, opisane szczegółowo w prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księdze wieczystej nr GL1J/00006042/8. Nieruchomość posiada dostęp do pełnego uzbrojenia: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz (media w ulicy Plebiscytowej). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla działek  441/19 i 442/19 istnieją następujące zapisy:
- działka nr 442/19 - część produkcyjno-usługowa o pow. 2.1624 ha, symbol wg MPZP - 1PU;
- działka nr 442/19 - część rolna o pow. 1.0577 ha - symbol wg MPZP - 15R;
- działka nr 442/19 - część zagrodowa o pow. 0.5205 ha - symbol wg MPZP - 22MNR;
- działka nr 442/19 - część o pow. 0.0971 ha oraz działka nr 441/19 o pow. 0.0024 ha - pod komunikację, symbol wg MPZP - 3KDL, 7KDW.
Działki o numerach 496/3 i 497/3, niezabudowane o łącznej powierzchni 0.2753 ha, położone w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy ulicą Zamkową i Świerklańską, szczegółowo opisane w prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księdze wieczystej nr GL1J/00006042/8.


Nieruchomość oszacowana została na sumę 1.409.063,40 zł (w cenie zawarty jest podatek VAT 23%).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 939.375,60 zł (w tym podatek VAT).


Zainteresowani licytacją zobowiązani są: 

 • założyć indywidualne konto w systemie e-licytacji na stronie https://e-licytacje.komornik.pl chyba, że już konto posiadają;
 • przystąpić do licytacji poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu w ww systemie;
 • złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 140.906,34 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu przelewem na rachunek bankowy komornika nr 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 (decyduje data uznania na rachunku komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją od godziny 8-16.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili jej zakończenia. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.


Komornik
Adam Mika

Opublikowano dnia: 2022-06-30 13:47:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: GKm 45/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-14 14:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Miki, III Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 27.06.2022 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika Kancelaria Komornicza nr III w Jastrzębiu-Zdroju z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 


od    07.09.2022r. godz. 12:00       do       14.09.2022r. godz. 14:00

 

na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/  odbywać się będzie w formie elektronicznej 
 
D R U G A   E-L I C Y T A C J A

należącego do dłużnika Michała Locher udziału 1/2 we własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Cieszyńskiej 186R, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr GL1J/00046786/7. Nieruchomość składa się z działek gruntu nr 435/34 i 436/34 o pow. 0.1800 ha i jest zabudowana domem jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o pow. 290,60 mkw (data zakończenia budowy 2018r.).
Nieruchomość oszacowana została na sumę 984.000,00 zł zaś udział dłużnika wynoszący 1/2 we własności nieruchomości na kwotę 492 000,00 zł. Cena wywołania udziału dłużnika w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 328 000,00 zł.
Zainteresowani licytacją zobowiązani są: 
założyć indywidualne konto w systemie e-licytacji na stronie https://e-licytacje.komornik.pl , chyba że już konto posiadają;
przystąpić do licytacji poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu w ww systemie (przystąpienie jest możliwe do czasu rozpoczęcia licytacji,  tj. do dn.  07.09.2022r. godzina 12:00);
złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 49 200,00zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, przelewem na rachunek bankowy komornika nr 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 (decyduje data uznania na rachunku komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją od godziny 8-16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili jej zakończenia. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Komornik
Adam Mika

Opublikowano dnia: 2022-06-27 15:22:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: I Kpm 25/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-17 10:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Aleksandry Krenzel-Huchel, I Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu Zdrój z dnia 29.06.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-06-29 13:01:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Mikołaj Miklewicz
Dokument z dnia: 11.07.2020
Dokument oglądany razy: 19 816
Opublikował: Mikołaj Miklewicz
Publikacja dnia: 11.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry