Strona główna / Licytacje komornicze

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze publikowane na podstawie art. 955 §1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).


Pokaż tylko licytacje wybranego komornika:


Sygnatura komornicza: kmp 23/10

Termin zakończenia publikacji: 2022-01-21 08:30:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Miki, III Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 10.11.2021 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika Kancelaria Komornicza nr III w Jastrzębiu-Zdroju z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Spałek Andrzej przystąpi w dniu 21.01.2022r. o godz. 08:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 32 do

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

udziału dłużnika w wysokości 1/2 prawa własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Katowickiej 22/26, posiadającej założoną księgę wieczystą nr GL1J/00041570/5 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowane mieszkanie składa się z czterech pokoi, aneksu kuchennego, łazienki z WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 70,01 mkw. Do lokalu przynależy piwnica nr 26 o powierzchni 3,67 mkw. Z własnością lokalu związany jest udział 2799/1000000 części w nieruchomości wspólnej, dla której założona została księga wieczysta nr GL1J/00033231/8.
Nieruchomość oszacowana została na kwotę 177.200,00 zł, natomiast udział dłużnika oszacowany został na sumę 88 600,00 zł. Cena wywołania udziału w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 59 066,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 8 860,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:
- przelewem na rachunek bankowy komornika Ü 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 (decyduje data uznania na rachunku komornika);
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik
Adam Mika

Opublikowano dnia: 2021-11-15 20:11:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 3449/15

Termin zakończenia publikacji: 2022-02-02 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Ewy Zgoli, V Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 29.12.2021 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza nr V w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01-02-2022 r. o godz. 14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju w sali nr: 28 odbędzie się 

D R U G A    L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Ruptawa pod adresem Jastrzębie - Zdrój, ul. Cieszyńska 13 i 13B. Dla powołanych nieruchomości Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr GL1J/00008158/8 oraz GL1J/00028499/6. Nieruchomość objęta KW o nr  GL1J/00008158/8 składa się z dwóch działek o nr 940/73 oraz 1174/73, a łączny obszar całej nieruchomości wynosi 0,0827 ha. Natomiast nieruchomość objęta KW o GL1J/00028499/6 składa się trzech działek o nr 952/73, 953/73 oraz 188/78, a łączny obszar całej nieruchomości wynosi 0,3666 ha. Teren działek o nr 940/73, 1174/73, 952/73 oraz 953/73 zabudowany jest kompleksem zakładu przetwórstwa mięsnego oraz budynkiem mieszkalnym. Zakład przetwórstwa miesnęgo w którego skład wchodzi kompleks ubojni z zapleczem oraz częścią socjalną i biurową, został wybudowany w 1927 roku i był sukcesywnie rozbudowywany do 2005 roku. Powierzchnia budynku ubojni (częściow jedno, a częściowo dwukondygnacyjnego) według danych z dokumentacji budowlanej  wynosi 889,28 m2, w tym parter 753,40 m2. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z nieużytkowym poddaszem (położony na działce nr 953/73) został wzniesiony w okresie przedwojennym, a wyremontowany w 2010 r. Działka o nr 1174/73 (wchodząca w skład nieruchomości objętej KW GL1J/00008158/8) została również zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, piętrowym z częścią handlową w przyziemiu. Budynek wzniesiono z latach 70-tych XX w. Powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych budynku (według danych z obmiaru podczas oględzin) wynosi 177,32 m2. W bydynku zamontowano okna PCV, drzwi typowe, płycinowe. Elementy wykończenia i wyposażenia w standardzie obniżonym, częściowo zdemontowane. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.
Natomiast działka o nr 188/78 o powierzchni 0,1070 ha jest niezabudowana, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego figuruje jako teren upraw polowych. Działka użytkowana jest do celów rolnych.    
Opisane wyżej nieruchomości stanowią funkcjonalną całości i podlegają sprzedaży łącznie.    
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 194 900,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 796 600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 119 490,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce  w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 73105013281000009068421719 ING Bank Śląski SA Oddział w Raciborzu ul.Sienkiewicza 2 z adnotacją przeznaczenia wpłaty - za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w  postaci książeczki oszczędnościowej  Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem .  Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie,  służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

KOMORNIK

Ewa Zgol

 

Opublikowano dnia: 2022-01-14 10:39:09 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 8521/15

Termin zakończenia publikacji: 2022-02-02 15:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Miki, III Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30.12.2021 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika zawiadamia na podstawie art. 10136 k.p.c w zw. z art. 867 kpc w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Rąbalski Sławomir, że w dniu 02.02.2022 r. o godz. 15:00 w kancelarii komornika przystąpi do

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

udziału dłużnika w wysokości 1/3 w nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój przy ul. Matejki (bez numeru), posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju nr GL1J/00021374/5. Nieruchomość składa się z działek o numerach:
113/20, 114/20, 115/20, 96/20, 117/20 (działki budowlane o symbolu MNR w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) oraz działki 101/20 (działka rolna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)
Wartość udziału dłużnika w wysokości 1/3 wartości nieruchomości oszacowana została na sumę 96 000,00 zł. Cena wywołania udziału dłużnika w powyższej licytacji wynosi jedną drugą sumy oszacowania, tj. kwotę 48 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 9 600,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:
- przelewem na rachunek bankowy komornika Ü 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik
Adam Mika

Opublikowano dnia: 2021-12-30 10:16:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 1781/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-02-26 08:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Przemysława Leśnego, II Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu Zdrój z dnia 12.01.2022 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-01-12 09:43:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 437/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-02-26 14:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Miki, III Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 03.01.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika Kancelaria Komornicza nr III w Jastrzębiu-Zdroju z/s Kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 ustawy kodeks postępowania cywilnego (kpc) w zw. z art. 1013[6] kpc podaje do publicznej wiadomości, że w terminie:
od godziny 12:00 dnia 16.02.2022 r.
do godz. 14:00 dnia 23.02.2022 r.

zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej pierwsza licytacja niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w Warszowicach działka nr 2564/251, posiadającej założoną księgę wieczystą nr GL1J/00002861/7 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana i składa się z działki nr 2564/251 o powierzchni 1,2326 ha. Sposób korzystania ujawniony w księdze wieczystej: Ł - łąki trwałe. Zgodnie z zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami:RP - tereny rolnicze oraz RZ – tereny łąk i pastwisk. Opis użytków wynikający z rejestru gruntów:
RIIIb - 0.3941
ŁIII - 0.8061
W-ŁIII - 0.0324
Nieruchomość oszacowana została na sumę 51 090,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 38 317,50 zł.
Zainteresowani licytacją zobowiązani są: założyć konto w systemie e-licytacji (chyba, że już posiadają konto) na stronie https://e-licytacje.komornik.pl oraz przystąpić do licytacji poprzez zgłoszenie w ww systemie i złożenie komornikowi rękojmi w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwoty 5 109,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów: 
- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 (decyduje data uznania na rachunku komornika); 
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia (przysądzenia własności) na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub poprzez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili jej zakończenia. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o  wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 8671 kpc).
Nieruchomość można oglądać w miejscu jej położenia do dnia zakończenia licytacji. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule, tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 roku Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.Nr 167/2005, poz.1398. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę. Gdy nabywca skorzysta z tego uprawnienia albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę zostanie wpłacona na rzecz Skarbu Państwa. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.


Komornik
Adam Mika

Opublikowano dnia: 2022-01-04 09:21:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Mikołaj Miklewicz
Dokument z dnia: 11.07.2020
Dokument oglądany razy: 14 749
Opublikował: Mikołaj Miklewicz
Publikacja dnia: 11.07.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry