Ogłoszenia

========================================================================

Jastrzębie-Zdrój, 29 grudnia 2011 r.

OGŁOSZENIE

  W dniu 28 listopada 2008 roku Sąd Rejonowy w Jastrzębiu - Zdroju w sprawie z wniosku Gminy Jastrzębie - Zdrój zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 595,61 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 989/23 o pow. 0,0029 ha położonej w Jastrzębiu Zdroju, dla której Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr GL1J/00005889/0, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach z dnia 30 września 2008r., sygn. akt IF/III5340/6/08.
    W związku z powyższym Sąd wzywa spadkobierców Alojzego Błatonia, Gertrudy Błatoń, Jadwigi Błatoń, Stanisława Błatonia, Antoniego Wowry, Józefa Wowry (s. Jana i Marii), Józefa Wowry (s. Józefa i Wiktorii), Leona Wowry i Wiktorii Wowra do odbioru wyżej wskazanego depozytu sądowego. Jednocześnie pouczając, iż termin do odbioru depozytu sądowego wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz. U. Nr 208 poz. 1537 ), zaznaczając, iż w razie niepodjęcia depozytu w wyżej wskazanym terminie nastąpi jego likwidacja z mocy prawa. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 w.w ustawy likwidacja niepodjętego depozytu nie uchyla skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu, określonych w odrębnych przepisach.

Sędzia Sądu Rejonowego
Barbara Konińska

=========================================================================

Jastrzębie Zdrój, 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr Adm.0181/29/10
Prezesa Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej
Planu działalności Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju na rok 2011
.

 

1. Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych oraz § 5 ust. 2 pkt. 1 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość, zarządzam opublikowanie Planu działalności Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju na rok 2011 w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezes Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu Zdroju
SSR Bożena Jadwiga Nowalska
.

 

 

Załącznik do pobrania:
Plan działalności Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju na rok 2011

 =======================================================================


Sygnatura akt: VI NS 7/08

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-12 09:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-03-12 10:48:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VI NS 1/09

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-12 09:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-03-12 10:50:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I NS 134.10

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-12 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-03-12 14:18:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I NS 34/10

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-12 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-03-12 14:26:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I NS 1060/10

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-12 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-03-12 14:27:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I NS 1029/16

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-12 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-03-12 14:29:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I NS 960/13

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-12 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-03-12 14:31:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Sebastian Kowol
Dokument z dnia: 30.04.2010
Dokument oglądany razy: 9 038
Opublikował: Sebastian Kowol
Publikacja dnia: 04.11.2015
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry