Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dojście do budynku prowadzi przez bramkę ogrodzeniową od ulicy Stanisława Staszica do wejścia głównego prowadzą szerokie schody, a po prawej stronie schodów zlokalizowano pionowy dźwig zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, który umożliwia dotarcie na parter. Przy dźwigu tabliczka informacyjna i przycisk, umożliwiający przywołanie pracownika ochrony, który jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej – uruchomienia dźwigu i umożliwienia wjazdu do budynku. Za drzwiami zewnętrznymi w tzw. wiatrołapie zamontowane szerokie drzwi wahadłowe.
Za drzwiami wahadłowymi zlokalizowano bramkę elektromagnetyczną. Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służąca do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. Obok bramki znajdują się barierki wahadłowe, przez które mogą przejeżdżać osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z małymi dziećmi w wózkach dziecięcych. W pobliżu wejścia głównego oraz w drugiej części budynku – po przejściu przez oszklony hol zlokalizowano tablice informacyjne z numerami pomieszczeń poszczególnych wydziałów i sal rozpraw. Informacje o rozkładzie pomieszczeń można uzyskać również u pracownika ochrony. Pracownik ochrony podejmie również wszelkie działania w celu sprawnej organizacji obsługi interesanta – osoby niepełnosprawnej, w tym poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek nie posiada barier architektonicznych. Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów. W budynku znajduje się winda wyposażona w drzwi automatyczne przesuwne, sygnał dźwiękowy, przyciski wyczuwalne dotykiem z podświetlanymi obwódkami, wykładzinę antypoślizgową, lustro na ścianie tylnej umożliwiające użytkownikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim obserwowanie przeszkód znajdujących się za nim, np. podczas wyjeżdżania tyłem z kabiny. Winda umożliwia przemieszczanie się pomiędzy wszystkimi kondygnacjami. Na parterze  toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dodatkowo zamontowany tam został przewijak dla dzieci.

Opis innych dostosowań

W Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu – Zdroju istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, zarówno w formie on-line, jak i w postaci tłumaczenia „na żywo”.  W pierwszym przypadku należy zgłosić taką potrzebę w Biurze Obsługi Interesanta,  które znajduje się w holu przy wejściu głównym do budynku. W drugim przypadku, należy  wcześniej uzgodnić terminu takiej usługi, dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Interesanta: 32 4787400 lub Oddziału Administracyjnego: 32 4787402. W Biurze Obsługi Interesanta zainstalowana jest pętla indukcyjna, wzmacniająca sygnał w aparatach słuchowych.

Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie ze strony pracowników ochrony oraz Biura Obsługi Interesanta.

Pracownik ochrony udzieli wszelkich informacji odnośnie umiejscowienia sal rozpraw, stanowisk obsługi i innych pomieszczeń biurowych. Spis rozpraw, odbywających się na danej sali, umieszczony  jest na tzw. wokandzie, czyli podświetlonej tablicy, umiejscowionej  przy każdej sali rozpraw. Wywoływanie uczestników rozpraw odbywa się we wszystkich salach przy wykorzystaniu mikrofonu i głośnika.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Dojazd do Sądu prowadzi ulicą Stanisława Staszica. Po lewej stronie budynku (patrząc od wejścia głównego) znajdują się wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone kopertą, znakiem drogowym oraz tabliczką informacyjną z numerem telefonu do pracownika ochrony (tel. 32 4787409) na który osoba niepełnosprawna winna zadzwonić w celu ułatwienia jej dotarcia do budynku. Z parkingu do budynku prowadzi szeroki chodnik o długości ok. 30 m.

Ewakuacja budynku

Zapewniono możliwość bezpiecznej ewakuacji wszystkich osób przebywających w budynku. Wyznaczono i przeszkolono pracowników jednostki, którzy w razie konieczności, w przypadku osób ze szczególnymi potrzebami zapewnią im niezbędne wsparcie.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

Zgodnie z par. 3 ust. 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

Podpisał: Mikołaj Miklewicz
Dokument z dnia: 25.02.2021
Dokument oglądany razy: 1 602
Opublikował: Kamil Wójcik
Publikacja dnia: 26.03.2021
 
Wydruk z dnia: 18.10.2021 // www.jastrzebie.sr.gov.pl