Ochrona Danych Osobowych

Wersja archiwalna z dnia 10.12.2018

 

Inspektor Ochrony Danych
Maciej Twardowski
e-mail: iod@jastrzebie.sr.gov.pl

 

Ochrona danych osobowych - RODO
Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.


Dane Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel.: 32 478-74-00, e-mail:
jastrzebie@jastrzebie.sr.gov.pl.
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Maciejem Twardowskim, poprzez e-mail: inspektor.i@jastrzebie.sr.gov.pl.


Cele, okresy, podstawy i inne szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych


Poniżej przedstawiamy wszystkie cele dla których mogą być przetwarzane Państwa dane
osobowe, odpowiadające im podstawy prawne pozwalające przetwarzać te dane oraz okresy
przez jakie poszczególne dane będą przetwarzane.


Cel: Prowadzenie rejestru i obsługa wpływających wniosków, skarg, w ramach którego
dane są przetwarzane do 5 lat po rozpatrzeniu sprawy, gdzie podstawą przetwarzania jest art. 41a Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczących nadzór na oprogramowaniem przetwarzającym dane osobowe.

Cel: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek, w ramach którego dane są
przetwarzane przez 5 lat od udzielenia odpowiedzi, gdzie podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczących nadzór na oprogramowaniem przetwarzającym dane osobowe.

Cel: Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w ramach
którego dane są przetwarzane przez nieograniczony okres, gdzie podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczących nadzór na oprogramowaniem przetwarzającym dane osobowe.

Cel: Realizacja wpłat i wypłat w kasie Sądu, w ramach którego dane są przetwarzane
przez 7 lat od dokonania opłaty, gdzie podstawą przetwarzania są Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO). Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym nadzór nad oprogramowaniem oraz inne podmioty realizujące działania na rzecz Sądu, na podstawie umów powierzenia.

Cel: Zapewnianie dostępu do Portalu Informacyjnego, w ramach którego dane są
przetwarzane do czasu usunięcia konta, a następnie przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte, gdzie podstawą przetwarzania jest Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania karnego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dane mogą być udostępniane Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu i Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku.

Cel: Realizacja procedur przetargowych i zamówień publicznych, w ramach którego dane są przetwarzane do 5 lat od zakończenia procedury przetargowej, gdzie podstawą
przetwarzania jest Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w zakresie nie podlegającym wskazanej Ustawie przetwarzanie odbywa się na podstawie Ustawy o finansach publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczących nadzór na oprogramowaniem przetwarzającym dane osobowe oraz osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Cel: Realizacja zawieranych umów w ramach zakupu towarów i usług, w ramach którego dane są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do końca okresu przedawnienia roszczeń, gdzie podstawą przetwarzania jest Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczących nadzór na oprogramowaniem przetwarzającym dane osobowe oraz osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym Dane są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz osób przebywających w budynku oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i zachowania w tajemnicy informacji, przetwarzanych w Sądzie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 54 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 5a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO). W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Państwa dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom oprócz uprawnionym podmiotom na mocy przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą
przetwarzane przez okres 30 dni.

Przysługujące Państwu prawa, profilowanie oraz dobrowolność podania danych

Posiadają Państwo prawo do dostępu i sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ze wskazanych praw mogą Państwo korzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celach wymienionych powyżej, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do zrealizowania danego celu.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Podpisał: Wioletta Skrocka
Dokument z dnia: 20.06.2018
Dokument oglądany razy: 497
Opublikował: Kamil Wójcik
Publikacja dnia: 10.12.2018
 
wydruk z dnia: 28.05.2020 // www.jastrzebie.sr.gov.pl