Strona główna / Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Wersja archiwalna zmieniona dnia 20.06.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Inspektor Ochrony Danych
Maciej Twardowski
e-mail: iod@jastrzebie.sr.gov.pl

 

W Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju wyznaczono Inspektora Ochrony Danych na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować przy pomocy poczty e-mail z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy powyższego rozporządzenia.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój  (dalej jako "ADO").

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzane w celach:

  a) sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,

  b) dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,

  c) prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (kuratorzy społeczni, ławnicy, skargi i wnioski)

  d) zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób uczących się,

  e) prowadzenia zamówień publicznych,

  f) wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

  g) drobnych spraw życia codziennego.

 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Wioletta Skrocka
Dokument z dnia: 20.06.2018
Dokument oglądany razy: 226
Opublikował: Mikołaj Miklewicz
Publikacja dnia: 20.06.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry